Regulamin

REGULAMIN PIELGRZYMKI PIESZEJ ORGANIZOWANEJ W 2021 roku
Pielgrzymka to wspólnota żyjąca według konkretnych wartości. Musimy stosować się do konkretnych zasad, aby dobrze przeżyć wspólnie tę drogę.

 

ZASADY OGÓLNE

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

2. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.

3. W Pieszej Pielgrzymce z Gdyni na Jasną Górę może uczestniczyć każdy kto:

1. Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;
2. Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
3. Zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;
4. Wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej przez noszenie emblematów pielgrzymkowych;
5. Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księży przewodników i służb pielgrzymkowych; 
6. Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki;
7. Przez 14 dni poprzedzających udział w pielgrzymce nie był za granicą, w rejonach dotkniętych epidemią, nie miał kontaktu z osobami chorymi na COVID 19 lub będącymi w kwarantannie i sam nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym;
8. Nie ma objawów wskazujących na zakażenie COVID 19;

4. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;
5. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:

1.Wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
2.Tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
3.Zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody;

6. W czasie pielgrzymki przestrzegamy wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych i obowiązujących przepisów

ZAPISY

1. Zapisy na tegoroczną pielgrzymkę są możliwe jedynie przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki (www…); 
2. Przy zapisach uiszczamy wpisowe – ofiarę, na poczet organizacji pielgrzymki (transportu, materiałów duszpasterskich, pakietu pielgrzyma i ubezpieczenia);
3. Każdy pielgrzym może się zapisać na jeden dzień pielgrzymki (przyjeżdża rano na mszę rozpoczynającą dzień i odjeżdża po zakończeniu dnia pielgrzymkowego);wyjątek stanowią służy niezbędne do przeprowadzenia pielgrzymki;
4. W danym dniu pielgrzymki grupa pielgrzymkowa może liczyć maksymalnie 50 osób, wliczając w to księży i służby pielgrzymkowe.
5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 
6. Osoby rozpoczynające pielgrzymowanie w danym dniu są zobowiązane zgłosić się do punktu medycznego bezpośrednio po dotarciu do grupy w celu obowiązkowego sprawdzenia temperatury i stanu zdrowia, a po mszy świętej do sekretariatu w celu: 
1. Złożenia oświadczenia o stanie zdrowia;
2. Odbioru pakietu pielgrzyma (legitymacji, znaczka, koszulki etc.).
7. Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne w sekretariacie pielgrzymki.

PROGRAM DNIA

1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników;
2. Uczestnicy danego dnia pielgrzymki gromadzą się w wyznaczonym miejscu według rozpiski pielgrzymkowej;
3. Dojazd do pielgrzymki i powrót możliwy jest transportem zorganizowanym przez pielgrzymkę lub indywidualnie; 

ORGANIZACJA MARSZU

1. Na czele pielgrzymki stoi ksiądz kierownik. 
2. Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
3. W grupie zachowujemy dystans społeczny 2m; 
4. W kościołach i publicznych pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa; 
5. Po dojściu do miejsca postojowego każdy pielgrzym obowiązkowo dezynfekuje dłonie, płynem do dezynfekcji, który ma obowiązek posiadać.
6. W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowych pielgrzymki;
7. Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy uzyskać zgodę księdza kierownika;
8. Wszyscy księża noszą sutanny, idący na końcu grupy służą w Sakramencie Pokuty;

NOCLEGI

1. Nocleg na pielgrzymce mają zapewniony służby potrzebne do przeprowadzenia pielgrzymki;
2. W tym roku z racji wytycznych sanitarno-epidemiologicznych i przyjętej formuły pielgrzymowania nie przewiduje się możliwości nocowania na pielgrzymce osobom niezaangażowanym w organizacje i przebieg pielgrzymki; 

TRANSPORT

1. Wszystkie samochody załatwia kierownictwo pielgrzymki;
2. Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia księdza kierownika;
3. Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane;
4. Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne i poszczególnych służb;
5. Informacje dotyczące transportu zorganizowanego przez kierownictwo pielgrzymki obecne są na stronie internetowej pieszej pielgrzymki.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA

1. Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną (linomag, witaminowa, tranowa, olej lniany); a zwłaszcza z używanymi indywidualnie lekami oraz obowiązkowo płyn do dezynfekcji rąk.
2. Prowiant na czas marszu oraz kubek;
3. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;
4. Obowiązkowe nakrycie głowy;
5. Peleryna przeciw deszczowa; 
6. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik;
7. Karimatę do siedzenia na postoju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz kierownik pielgrzymki.

3. W każdej chwili pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

 

 

…………………………………………………………………….

podpis pielgrzyma

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany/a, ……………………………, posiadający/a PESEL …………………

potwierdzam zapoznanie się z zasadami i przepisami bezpieczeństwa sformułowanymi w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. Zobowiązuję się do stosowania wskazanych wytycznych. Przyjmuję do wiadomości, że wskazane wytyczne mogą ulec zmianie w trakcie trwania pielgrzymki i zobowiązuje się do stosowania każdorazowo aktualnych wytycznych. Mam świadomość tego, iż pielgrzymka może zostać rozwiązana w każdym czasie na podstawie decyzji organów administracji publicznej oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy tego, iż uczestnicząc w pielgrzymce ponoszę ryzyko zakażenia wirusem SARS-COV-2 wywołującym między innymi chorobę COVID-19, która prowadzi do nieodwracalnych zmian w obrębie płuc oraz śmierci. Ponoszę pełną odpowiedzialność osobistą związaną z uczestnictwem w pielgrzymce oraz związanym z tym ryzykiem i mam świadomość, że zakażenie wirusem SARS-COV-2 może prowadzić także do zakażenia osób pozostających ze mną w kontakcie. Z tytułu uczestnictwa w pielgrzymce oraz ewentualnego zakażenia wirusem SARS-COV-2 nie będę formułował żadnych roszczeń do organizatorów pielgrzymki.

 

 

 

…………………………………

czytelny podpis i data

 

AUDIO

18 Przy mamie

12 Turek Wejście

06 Swiecie Wejscie

05 Duszo ma

05 Respiracja

05 Warlubie Nie musze iść

04 [Dinozaury] O Madonno ukochana

04 Nie lękaj się

GALERIE

więcej zdjęć

© 2023 XXXVII GDYŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.10925388336182